Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

??? = Driel.

De plaats Driel is belangrijk geweest in de Romeinse tijd, getuige de vele vondsten. Bron: H.A. Gerritsen

In Driel was vermoedelijk een legerkamp (Bechert, o.c.p.24).

Het is dan onverklaarbaar dat voor Driel geen Romeinse naam bekend is. Op de Peutingerkaart staat deze belangrijke plaats immers niet, terwijl "onbelangrijke" plaatsen als Alphen, Woerden en Zwammerdam er wel op zouden staan.

Het is een volgend bewijs dat de Peutingerkaart geen betrekking heeft op Nederland.

In Driel is geen enkel bewijs gevonden voor de vaststelling van een legerkamp.

De Romeinse vondsten zijn niet te ontkennen, de toepassing van de Peutingerkaart op Nederland wel.
De visie van Albert Delahaye.
Driel wordt in geen enkele Romeinse bron genoemd, staat niet op de Peutingerkaart en komt niet voor in het Itinerarium Antonini. Er is Romeins gevonden zonder dat er een naam van Romeins Driel bekend is. En waar niets beweerd wordt, hoeft ook niets weerlegt te worden. Het bevestigt slechts dat de Romeinen nauwelijks aandacht hebben gehad voor deze uithoek van het Romeinse rijk.
Hiet moet door iedereen goed begrepen worden dat Romeins Nederland door Albert Delahaye allerminst ontkend wordt. Slechts de verkeerde namen die erop geplakt zijn, worden bestreden en weerlegd met honderden bewijzen. De namen van de Peutingerkaart die op Nederland zijn geplakt, zijn de namen van Noord-Franse plaatsen.


De Nederlandse traditie.
De Romeinse traditie bestaat in Driel nog pas sinds 1972. Bij Byvanck (o.c.1944) wordt Driel als vindplaats van Romeins niet genoemd. Van Es (o.c.p.122) schrijft erover "dat de militaire functie van Driel nog voor discussie vatbaar is". Met andere woorden: er is wel iets gevonden, maar nog helemaal niets bewezen.
Bij Bechert (o.c.p.78) lezen we dat "op basis van vondsten de aanwezigheid van een versterking zeer aannemelijk wordt geacht. De hoeveelheid vroege Romeinse terra sigillata is een duidelijke aanwijzing voor militaire aanwezigheid in de Betuwe. Op basis van vondsten zou het fort op zijn laatst in het tweede decennium van de 1e eeuw zijn gebouwd. De plek ligt zeer strategisch."
En verder: "Opgravingen hebben tot heden niet plaatsgevonden".
"In de directe nabijheid is een kruik gevonden en in 1895 was leerbeslag van een paardentuig in de buurt van Driel gevonden".
Tot zover enkele citaten.
Gerritsen vermeldt nog enkele andere Romeinse vondsten als fibula, munten, vaatwerk en een bronzen beeldje en stelt vast dat de Romeinse periode in Driel begint in 50 n.Chr. Ook vermeldt hij dat "in Driel-west nog restanten uit de laatste bezettingesperiode van de Romeinen zijn opgegraven. Dat is opmerkelijk, schrijft hij, want toen de ondergang van het Romeinse rijk naderde hadden de Romeinen de belangrijke steunpunten als Nijmegen en Xanten verlaten".

Volgens recente bevindingen is de ouderdom van 'Romeins' Driel vastgesteld uit de vondsten tussen het grind; zoals scherven van Romeins aardewerk , munten en kledingspelden. Wellicht waren die verloren door soldaten, handelaren of lokale Bataafse bewoners.

Opmerking 1: Het 'wellicht' geeft al de nodige marge aan. Maar munten, aardewerk en kledingspelden laten geen absolute dateringen toe. Deze kunnen ook decennia later pas verloren zijn gegaan en dan nog. Door wie? Door Bataven?
Opmerking 2: Aan de hand van enkele marginale vondsten wordt hier iets aangenomen dat niet te bewijzen is. Zou op grond van de vondsten in Driel-west en Driel-oost het misschien ook gewoon om twee Romeinse villa's kunnen gaan, waarvan men een aantal gewone gebruiksvoorwerpen heeft gevonden?
De laatste opmerking van Gerritsen weerlegt (een gedeelte van) de traditionele geschiedenis. In Driel zouden dus nog Romeinen aanwezig geweest zijn, terwijl Nijmegen al verlaten was? In Driel zouden dus nog Romeinen aanwezig geweest zijn, terwijl het gebied onder water stond (transgressies)! Ook hier zijn "de geleerden" het blijkbaar niet met elkaar eens.