Dr.H.J.H. van Buchem, Römer am Rhein, Numaga XIV - 1967- blz. 83 e.v.