St.Odiliënberg.
Het uitgangspunt, namelijk de vlucht van de bisschop van Trajectum voor de Noormannen, is in de Nederlandse archeologie nergens bevestigd. Een vlucht naar Deventer? De Noormannen tegemoet die juist daar aan het plunderen waren? Immers de Noormannen plunderden volgens de traditionele opvattingen in dezelfde tijd ook Zutphen. En welk St.Odiliënberg wordt bedoeld? Was dit het klooster bij Roermomd dat in de 9e eeuw nog niet bestond of het klooster 'Berg' in Luxemburg? In de oorkonde uit 858 over die vlucht is overigens nergens sprake van St.Odiliënberg, maar van het St.Petrusklooster te Berg. Dat hiermee het klooster in St.Odiliënberg bedoeld zou kunnen worden, dat als patroonheilige Odilia had, moet dan wel eerst bewezen worden, voordat het als uitgangspunt dient. Het klooster van St.Odiliënberg is aantoonbaar pas in de 11e eeuw gesticht.
Bovendien staat volkomen vast dat de Noormannen Utrecht nooit geplunderd hebben. Er is archeologisch geen spoor van al die plunderingen gevonden, net zo min als dat in Deventer of Zutphen het geval is geweest. Waarom zou bisschop Balderik dan gevlucht moeten zijn?

In de betreffende tekst staat overigens nergen Utrecht, maar Trajectum en dan moet eerst bewezen worden dat daarmee Utrecht bedoeld is. De bisschoppen van het diocees Trajectum moesten omstreeks het midden van de 9e eeuw vluchten voor de Noormannen en vestigden zich te St.OdiliŽnberg. Daar werd in 917 bisschop Radboud begraven. Diens opvolger Balderik herstelde?? of vestigde?? kort daarna de bisschopszetel in Utrecht. Is hier sprake van een nieuwe vestiging ofwel van een breuk?
De breuk tussen beide Trajectums is een onweerlegbare zekerheid. In 863 ressorteerde het bisdom Trajectum nog onder het aartsbisdom Reims, in 1272 is dat onder het aartsbisdom Keulen. Maar er is natuurlijk meer, dan alleen de exacte datum van de breuk. Ook al is er de verhuisdatum onbekend, de verhuizing blijkt uit de verandering van het adres.
Het eerste bisdom Trajectum lag in Francia, zoals St.Willibrord zelf schreef, en het had een lange voorgeschiedenis met meerdere predikers die in Nederland onbekend zijn. Het tweede bisdom Trajectum lag in Nederland, dat er door de "deplacements historiques" net als al die overige plaatsen terecht gekomen is. Bovendien blijkt overduidelijk dat alle goederen en bezittingen die in de oorkonden van het eerste Trajectum genoemd worden, nergens, maar dan ook nergens bij het tweede Trajectum te vinden zijn. Deze zijn wel terug te vinden in Noord-Frankrijk en wel allemaal in een kring om Tournehem.