De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Het verhaal van Nederland. Dit is 'ons' verhaal!Het Verhaal van Nederland is volledig geënt op de Canon van Nederland, inclusief alle fabels, mythen en legenden.Presentator Daan Schuurmans, een fantastische verteller. Of moet het zijn een fantasierijke verteller? Hij zal de teksten niet zelf bedacht hebben. Dat moet op het conto van de 'deskundige' historici geschreven worden.

Is er sprake van de historische waarheid?
Er is nogal veel op deze uitzendingen aan te merken, zoals uit reacties van diverse instanties en deskundigen blijkt.

Belangenorganisaties van verzetsmensen vinden dat de NTR een onjuiste visie op verzet geeft in Het verhaal van Nederland.(AD 24-3-2023). Niet allen over het verzet geeft de Het verhaal van Nederland een onjuiste visie, maar ook in enkele eerdere afleveringen. Aflevering 2 over de Romeinen en Bataven en aflevering 3 over de Friezen en Franken zitten vol misvattingen en onjuiste mythen, die overigens al sinds 1965 weerlegd zijn. De Bataven hebben nooit in Nederland gewoond. Daar is de archeologie wel duidelijk over. Er is niets van dat grote volk gevonden in de Betuwe of waar dan ook in Nederland. Zij horen dus niet thuis in Het verhaal van Nederland. Ook Willibrord en Bonifatius (aflevering 3) horen niet thuis in een verhaal over Nederland. Zij horen net als Koning Redbad en de Friezen thuis in Frans-Vlaanderen. In de 8ste eeuw bestond Utrecht niet eens, net zo min als Dokkum. Dat is archeologisch volkomen vastgesteld. Ook de altijd daarvoor gebruikte teksten zijn door vele misvattingen en onjuiste lezing door ondeskundigheid van de oude historieschrijvers (historicus kunnen we hen niet noemen) ten onrechte in Nederland terecht gekomen. Die teksten, die overigens allemaal in Franse Kronieken staan, gaan ook niet over Nederland maar over Frankrijk.

Wie ondanks alle tegenbewijzen toch blijft vasthouden aan de oude mythen, geeft daarmee slechts te kennen geen kennis van zaken te hebben. Die oude mythen en verhaaltjes dreigen nu lesmateriaal voor het onderwijs te worden. Zo komen we dus nooit van die oude mythen en verhaaltjes af. Het wordt nu toch wel eens stilaan tijd dat de ware geschiedenis van Het verhaal van Nederland de lesstof gaat vormen in het onderwijs. Door steeds de oude achterhaalde verhaaltjes te blijven rondpompen blijft de gewenste discussie over waarheid en mythe uit en blijft alles gemakshalve maar bij het oude. Van de universiteiten is geen heil te verwachten, aangezien men ook daar helaas geen weet heeft van de ware geschiedenis. Het is veelzeggend dat men op de faculteiten de afdeling Middeleeuwse geschiedenis heeft afgeschaft. Er blijken geen docenten meer te zijn die nog enige kennis van zaken hebben en ook niet het voortouw kunnen nemen om de broodnodige discussie eens in te zetten.

Afbeeldingen vanaf de TV. gefotografeerd. Veel teksten zijn vanuit het vertelde verhaal overgenomen.

We bespreken hier de uitzendingen over de Romeinse en Bataven (aflevering 2) en over de Friezen en Franken (aflevering 3), aangezien die specifiek onze belangstelling hebben.De Romeinen in ons land: schoolplaat van J.H.Isings (uit 1950).


Aflevering 2: Romeinen en Bataven.
Het is uiteraard een goede zaak dat er aandacht is voor de vroegste geschiedenis van Nederland, maar het is daarbij wel zaak zoveel mogelijk de historische waarheid te volgen en er geen 'stripverhaal' van te maken.


Op 16 februari was aflevering 3 over Friezen en Franken te zien van Het Verhaal van Nederland die zich voor een deel in Utrecht afspeelt. In het derde deel van de NTR-serie staan de vroege middeleeuwen centraal. In die tijd werd ons land grotendeels bewoond door de Friezen, maar was ook het christendom bezig met een opmars.

Presentator Daan Schuurmans neemt een kijkje onder de Dom, waar de fundamenten van een oude gotische kerk liggen die werd gebouwd nadat de Friezen in het gebied waren bekeerd door christelijke missionarissen. De relieken die de zendelingen hiervoor gebruikten zijn nu te zien in Museum Catharijneconvent.

In Het Verhaal van Nederland worden de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis getoond op een manier waarop het voor de kijker tastbaar moet worden. De NPO heeft dat gedaan door de geschiedenis en documentairestijl te combineren met elementen van een dramaserie.


Een waarheid die de aangenomen geschiedenis onmogelijk maakt....

.... het water overspoelde grote delen van Nederland en maakte het hele kustgebied onleefbaar.


Een lege delta bleef achter.....Het kwelderland, zoals we ons dat moeten voorstellen.
(Klik op de afbeelding voor een vergroting.)

Afbeeldingen uit aflevering 3 over Friezen en Franken.

"Het Verhaal van Nederland" is een in het voorjaar van 2022 uitgezonden TV.-serie van de ntr over de geschiedenis van 'ons' land, van Nederland. De serie wordt gepresenteerd door Daan Schuurmans en is gezien de kijkcijfers erg populair. Het verhaal wordt ongetwijfeld indrukwekkend en overtuigend in beeld gebracht, zoals meerdere dagbladen schrijven. Alleen dat ene woordje 'ons' vindt Angela de Jong van het Algemeen Dagblad al fijn om te horen en ze vindt het een fantastisch gefilmde 'Les vaderlandse geschiedenis'. Het resultaat is in elk geval dat alles wat men vroeger uit de oude schoolboekjes leerde, weer eens keurig herhaald wordt en door het opvoeren van zogenaamde 'deskundigen' gepresenteerd wordt als de ware geschiedenis van ons land.

Maar is het wel allemaal 'vaderlandse' geschiedenis?
Is het wel het verhaal van 'ons' land?


De echte kenner van geschiedenis zal zich regelmatig verbazen over de meerdere kleine onzorgvuldigheden, maar zeker over de grote fouten en blunders die voorbij komen in deze TV-serie. Het is onbegrijpelijk dat toch wel gerenomeerde historici hieraan hun medewerking hebben verleend. Hebben zij dit verhaal zo in hun opleiding geleerd? Dat gebeurd er dus als de opleidingen mediëvistiek op de universiteiten afgestoten zijn.
Is het wel 'vaderlandse' geschiedenis?
De eerste vragen die opkomen zijn: Is het wel de geschiedenis van Nederland? Is het wel 'onze vaderlandse' geschiedenis? Het is maar net wat je onder Nederland en 'ons vaderland' verstaat. Het huidige Nederland bestaat pas sinds 1830 en wat onder 'je vaderland' begrepen moet worden is erg subjectief. Zie het voorbeeld hiernaast. Het is erg voorbarig de Romeinse tijd Nederlandse geschiedenis te noemen. De vraag is ook of wat in deze uitzending over de Romeinen getoond wordt zich wel heeft afgespeeld op het grondgebied dat tegenwoordig Nederland heet? Daar valt op meerdere fronten ernstig aan te twijfelen.
Is het wel de geschiedenis van 'ons' en wie zijn 'ons'?
Nederland is vanouds een immigratieland. Zijn die 'ons' de huidige bewoners van Nederland? Velen van die 'ons' zijn hier pas na de 11de eeuw of zelfs pas na de 17e eeuw komen wonen. Uit TV.-programma's als "Verborgen verleden", 'DNA-onbekend' en "Spoorloos" blijkt telkens weer dat de herkomst van de Nederlanders zeer divers is en uit alle werelddelen afkomstig. Gaat de geschiedenis van de Bataven (aflevering 2) en de Friezen (aflevering 3) wel over 'ons'? Waren zij onze voorouders? Volgens meerdere historici zijn het fabels en mythen uit de 16e en 17e eeuw en kunnen we gevoeglijk vergeten. Lees meer bij de lege delta

Zoals uit andere bronnen blijkt, maar er zijn meerdere voorbeelden te geven, zijn de Bataven en Friezen niet onze voorouders. Hun geschiedenis heeft niets te maken met 'ons', maar ook niet met 'ons' vaderland.

"Slecht nieuws voor de ware liefhebbers van de Bataven, wij stammen niet van ze af! Bij de neergang van het Romeinse Rijk verdwijnen de Bataven eenvoudig uit beeld. Niemand weet precies waarheen. Ze kunnen dus onmogelijk onze voorouders zijn", aldus Charles Groenhuijsen in de TV-serie (en het erbij verschenen boek) "Verleden van Nederland". Ook het volgende citaat is komt uit die TV-uitzending:
"En dan nog even die dappere Friezen. Sorry hoor, maar die dappere Friezen van toen, hebben ook niks te maken met de Friezen van vandaag. Ook de Friezen trekken dus weg. En de lege delta die achterblijft zal langzaam weer bevolkt worden door nieuwe groepen mensen. En zij zijn wel onze voorouders". En wat schrijft Jos Bazelmans al in 1998 in Spiegel Historiael over de Friezen? "De klassieke Frisii hebben niets met de huidige Friezen te maken".
Het verhaal van de Bataven in aflevering 2 kan, net als het verhaal van de Friezen in aflevering 3 als 'onze' voorouders geschrapt worden. Zij hadden niets met Nederland te maken en behoren niet tot 'onze' vaderlandse geschiedenis.

De visie van Albert Delahaye.
De geschiedenis van de Bataven en de klassieke Friezen (beter is te spreken van Fresones) heeft zich niet voorgedaan in het gebied dat nu Nederland heet. Het was de geschiedenis van Gallia en Frisia in Noord-Frankrijk.
De uitgangspunten van de traditionele geschiedenis dat de Renus bij de klassieke schrijvers de Rijn zou zijn en Germania Duitsland was, zijn volledig achterhaald. Er is in de klassieke teksten geen enkele aanwijzing te vinden die deze opvattingen zouden bevestigen, sterker, spreken ze zelfs tegen. Mela schrijft "Brittannia ligt recht tegenover de mondingen van de renus" (Chorographia III, 50). Plinius (Naturalis Historia, IV,90) gebruikt het woord Scaldis voor de renus, een keltisch woord voor "scheiding". Een tekst uit de 12e eeuw, dus lang voordat de latere mythen ontstonden, vertelt: "het oude Germania wordt tegenwoordig Francia genoemd". Meer voorbeelden zijn te vinden bij
Renus en bij Germania.
Het is aan te raden dat de moderne historici eens de klassieke bronnen gaan lezen, zoals Tacitus, in plaats van de fabelschrijvers van de 16e en 17e eeuw maar klakkeloos te blijven napraten.

Ga hier naar aflevering 2 over de Romeinen en Bataven.Ga hier naar aflevering 3 over de Friezen en Franken.


Het volgende gegeven is van wezenlijk belang: (Opmerkingen onder de tekst).
Tot de derde eeuw, toen het klimaat opeens verslechterde en ons land getroffen werd door een reeks grote overstromingen (1). Tegen het jaar 300 zijn alle inwoners ten zuiden van de Rijn (2) opeens vertrokken. Ook de Bataven. Die laten nooit meer iets van zich horen (3). En eigenlijk is dat erg interessant want we hebben daar tot heden geen duidelijke verklaring voor (4), zegt Jasper de Bruin. Tegenwoordig hebben we het vermoeden (5) dat die ontvolking eigenlijk heel snel (6) is gegaan. Te snel om door natuurlijke factoren (7) te zijn veroorzaakt. En hebben we het idee (8) dat er bepaalde gebieden (9) in Nederland misschien (10) bewust ontruimt zijn door de Romeinse overheid (11).

Opmerkingen bij de tekst:
(1) grote overstromingen: de transgressies zijn niet langer meer te ontkennen!
(2) Ook de inwoners ten noorden van de Rijn zijn vertrokken, zoals uit het gemis aan archeologische sporen blijkt.
(3) De Bataven worden in de 5e eeuw nog genoemd in de Romeinse legers.
(4) Voor de verklaring: zie punt (1).
(5) Op vermoedens kun je geen geschiedenis baseren.
(6) Eigenlijk? Een snelle ontvolking gebeurt juist als de boel overstroomt.
(7) De ontkenning van de transgressies is hardnekkig. Zie ook punt (1) en (4). Hoe kan het dan dat Romeinse relicten onder een dikke laag zee- of rivierklei gevonden worden of zelfs ver in zee (Domburg en de Brittenburg)?
(8) Een idee is geen wetenschappelijk feit.
(9) Welke gebieden dat dan wel zouden zijn maakt wel nieuwsgierig. Daar wordt in deze aflevering geen informatie over gegeven.
(10) Het 'misschien' geeft slecht twijfel aan over dat eigen idee van punt (8). Fabelogie dus.
(11) Waarom zouden de Romeinen een gebied ontruimen waaruit ze zelf vertrokken zijn? Dat deden ze elders toch ook nooit, zoals in Duitsland, in het verre oosten of in Dacië?Die lege delta die achterbleef werd bevolkt door nieuwe groepen mensen, schrijft Groenhuijsen. En dat nu precies waar het om draait: die lege delta! Zoals aangegeven in aflevering 2, wordt er aan het eind van de derde eeuw geen archeologisch materiaal meer gevonden. En dat zal duren tot in de tiende eeuw, op meerdere plaatsen zelfs tot de elfde of twaalfde eeuw. Dat gold zeker voor laag Nederland. Ook in Zuid- en Oost-Nederland worden tussen de 5e en 8e eeuw slechts vage sporen van bewoning aangetroffen. Het ging daarbij om een enkele of slechts enkele 'boerderijtjes', maar dat stelde allemaal niet veel voor. Het waren vaak individuele avonturiers, die bij het droogvallen van de grond, het meteen in bezit namen. Het ging zeker niet over grote volksstammen.

En juist die nieuwe groepen mensen die 'ons' land bevolkten, waren 'onze' voorouders. Hoewel? Uit de vele genealogische bronnen en gegevens zoals DNA-onderzoek, maar ook uit de cijfers van het CBS blijkt de herkomst van de Nederlanders zeer divers. Uit afleveringen van de TV.-serie "Verborgen verleden", 'DNA-onbekend' en "Spoorloos" blijkt het telkens weer: de wortels van de 'Nederlanders' gaan terug tot alle werelddelen. Volgens het CBS blijkt ruim 22% van de huidige bevolking van Nederland (dat is ruim 3,5 miljoen) een niet westerse oorsprng te hebben. Daarvan zijn ruim 2 miljoen mensen afkomstig uit Turkije, Marokko, Indonesië, Antillen, Suriname en hebben ruim 1,5 miljoen mensen een westerse oorsprong en komen uit landen als Duitsland, België, gastarbeiders uit Spanje en Italië enz. te hebben. En dan hebben we het nog niet gehad over de immigratie in de 16e en 17e eeuw, zoals Joden uit de verschillende diaspora, de Franse Hugenoten of de Leidse textielarbeiders die uit Vlaanderen kwamen. Nederland is vanouds een immigratieland. Lees meer over de herkomst van
Holland en het Diets.

Geschiedenis vervalsing!
Bewust of onbewust (weten de historici het niet?) wordt in de verschillende afleveringen de geschiedenis onjuist of onvolledig weergegeven. Als voorbeeld geven we twee kaartjes uit aflevering 6 over Geuzen en Papen.
Op het linker kaartje wordt de republiek der Zeventien ProvinciŽn afgebeeld. Daarop wordt Frans-Vlaanderen (zie pijl) niet opgenomen, terwijl dat tot 1713 deel uitmaakte van de Nederlanden. En juist in dit gebied moet de geschiedenis van Willibrord en Bonifatius en van de Friezen en Saksen geplaatst worden. Op het rechter kaartje worden de gebieden afgebeeld waar de Beeldenstorm plaats vond. Hierbij wordt weer Frans-Vlaanderen niet genoemd en met name de plaats Steenvoorde waar de Beeldenstorm in 1566 begon en waar al eerder in 1553 Therouanne door de Spanjaarden volledig met de grond gelijk gemaakt werd vanwege hun verzet tegen de Spaanse bezetting. De Beeldenstorm richtte zich dan wel tegen de kerken en kloosters, maar het was geen godsdienstige twist, maar een politieke tegen Spanje (dat wel voor het Katholieke geloof stond). Het was een bevrijdingsopstand tegen de Spaanse onderdrukker. Het is vergelijkbaar met de moord op Bonifatius dat evenmin een godsdienstig motief had. Bonifatius was en werd door de Friezen gezien als vertegenwoordiger van het Frankisch gezag, hun doodsvijand. Bonifatius was immers een belangrijke bisschop van de Franken. Hij had Frankische koningen gedoopt of gezalfd en was voorzitter van de kerkvergaderingen van de Frankische bisschoppen. Hij werd op zijn missietochten ook vergezeld door Frankische soldaten. Toen de Friezen een kans kregen deze belangrijke Frankische hoogwaardigheidsbekleder te overvallen, hebben zij die kans genomen.

Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.